Regulamin konferencji IAB HowTo organizowanej przez

Związek Pracodawców Branży Internetowej
Interactive Advertising Bureau Polska

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą IAB HowTo: Alice in Programmaticland organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku i stosownie do uzyskanych rabatów, zgodnie z informacją zamieszczoną w Cenniku.

2) Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:

Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem  https://programmatic.howto.iab.org.pl .

Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem http://programmatic.howto.iab.org.pl/zglos-sie , za pomocą którego następuje zarówno Rejestracja jak i zamówienie biletów.

Organizator oznacza Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258896, posiadający numer NIP: 7010441063, posiadający numer REGON 140780831.


Posiadacz Certyfikatu DIMAQ
oznacza osobę legitymującą się ważnym w dniu konferencji certyfikatem DIMAQ.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, potwierdzający odnotowanie chęci udziału w Konferencji.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji.

Rejestracja oznacza poprawne wypełnienie zgłoszenia na stronie wydarzenia, a następnie po otrzymaniu indywidualnego kodu w aplikacji mobilnej, poprzez którą uczestnik otrzyma kod potwierdzający i uprawniający do wejścia na wydarzenie.

Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję pod nazwą IAB HowTo: Alice in Programmaticland, w dniu 18 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Uczestnik oznacza osobę fizyczną, której dane wskazane są w Formularzu zgłoszeniowym przekazanym Organizatorowi.

Zamawiający oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała Rejestracji.

 

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

3) Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

4) Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 7 (siedem) Dni Roboczych przed datą planowanej Konferencji. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika oraz danych umożliwiających wystawienie faktury VAT.

5) W przypadku, gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz skuteczność udzielonych w imieniu Uczestnika zgód, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika. Ze statusem Posiadacza Certyfikatu DIMAQ związana jest zniżka za uczestnictwo w Konferencji. Jeśli Zamawiający niezgodnie z prawdą wskaże w Formularzu zgłoszeniowym, że jest Posiadaczem Certyfikatu DIMAQ i uiści niższą, niż wynikająca dla niego z Cennika, opłatę za uczestnictwo w Konferencji, będzie musiał dopłacić brakującą cześć opłaty w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Organizatora do dopłaty. Jeśli dopłata nie zostanie uiszczona, Zamawiający ani zgłoszeni przez niego Uczestnicy nie będą mogli wziąć udziału w Konferencji, a uiszczona przez Zamawiającego kwota zostanie mu zwrócona.

7) Rejestracja stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym, na warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Formularzem zgłoszenia.

8) W przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnik, Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika formularz potwierdzenia udzielonych przez Zamawiającego w imieniu Uczestnika zgód, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgody na wykorzystywanie utrwalonego w czasie Konferencji wizerunku Uczestnika. Potwierdzenie przez Uczestnika powyższych zgód jest niezbędne do prawidłowego ukończenia procesu Rejestracji na Konferencję i towarzyszące jej wydarzenia.

9) Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania na liście Uczestników nazw Zamawiających wraz ze stanowiskiem Uczestników biorących udział w Konferencji.

10) Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest opłacenie uczestnictwa i potwierdzenie przybycia na liście uczestników oraz odbiór identyfikatora.

11) Organizator w czasie Konferencji będzie podejmował działania mające na celu wspieranie networkingu oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.

12) Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, planu Konferencji lub daty Konferencji. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

13) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji. W przypadku zmiany terminu Organizator zwróci opłatę wyłącznie Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w Konferencji. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania Konferencji, zmiany terminu lub miejsca Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. pożar, kataklizm, itp.).

 

PŁATNOŚCI

14) Cena uczestnictwa jednej osoby w Konferencji, podana jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej pod adresem  https://programmatic.howto.iab.org.pl .

15) Zamawiający dokonuje opłaty według stawek określonych w Cenniku po wypełnieniu Formularza. Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez osobę zgłaszającą chęć udziału w Konferencji potwierdzenia przelewu.

16) Cena nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji ani jego zakwaterowania. Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

17) Dokonanie opłaty za Konferencję możliwe jest za pośrednictwem przelewu bankowego uiszczonego na rachunek Interactive Advertising Institute sp. z o.o. zgodnie z poniższymi danymi:

Interactive Advertising Institute sp. z o.o.

Alior Bank S.A, Oddział w Warszawie, ul. Puławska 31, 02-508 Warszawa

58-2490-0005-0000-4520-1665-7270

18) Na adres e-mail Zamawiającego (podany podczas Rejestracji) Organizator wysyła fakturę proforma płatną do 7 (siedmiu) Dni Roboczych.

19) Liczba osób, jakie mogą uczestniczyć w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek wskazany w pkt 17). W przypadku, gdy udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie limitu miejsc, Organizator zwraca na rzecz Zamawiającego pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny udziału w Konferencji. W chwili zwolnienia miejsca , kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości email o możliwości wzięcia udziału w Konferencji.

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

20) Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji poprzez przesłanie na adres e-mail: rejestracja@iab.org.pl stosownej informacji w tym zakresie, przy czym:

  • w przypadku doręczenia na adres mailowy rejestracja@iab.org.ploświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 50% uiszczonej ceny;
  • w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji na mniej niż 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Zamawiającemu nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny.

21) Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w pkt. 20), Zamawiający będący konsumentem, tj. osobą fizyczną zamawiającą udział w Konferencji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową, może odstąpić od udziału w Konferencji w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Konferencji.

22) Jeśli zgodnie z niniejszym Regulaminem Zamawiający jest uprawniony do zwrotu uiszczonej ceny lub jej części, Organizator zwraca Zamawiającemu właściwą kwotę na podany przez Zamawiający rachunek bankowy.

23) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konferencji Uczestnika, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty za Konferencję. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

REKLAMACJA

24) Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail rejestracja@iab.org.pl lub na adres siedziby Organizatora.

25) Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konferencji.

26) Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) Zamawiającego;
  • adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu Zamawiającego;
  • przedmiot (przyczynę) reklamacji;
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

27) Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów), czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

28) W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator informuje podmiot składający reklamację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której podmiot ten złożył reklamację.

 

DANE OSOBOWE

29) Administratorem danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa.

30) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu email (podanego podczas Rejestracji) w celu powiadamiania Uczestników o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.

31) Dane osobowe Zamawiającego będącego osobą fizyczną (lub dane osobowe osoby reprezentującej w procesie Rejestracji Zamawiającego niebędącego osobą fizyczną) przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za Konferencję.

32) Dokonując Rejestracji Zamawiający będący osobą fizyczną, jak również osoba fizyczna reprezentująca w procesie Rejestracji Zamawiającego niebędącego osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy Zgłaszającym nie jest Uczestnik, Uczestnik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie danych stosownie do treści pkt. 8.

33) Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawy, sprostowania oraz żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konferencji, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

34) Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.

35) Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

36) Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać z Regulaminem.

37) W przypadku wykorzystywania podczas Rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Zamawiający i Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zgłoszenia.

38) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych podczas Konferencji, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych, nagrywania video oraz rozpowszechniania nagrań i zdjęć z Konferencji. Zgoda wyrażona jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Konferencji lub Organizatora, rozpowszechnianie poprzez social media (Linkedin, Facebook, YouTube, Twitter). W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

39) Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zapisów regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja (w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP),

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

41) W przypadku zaistnienia sporu Organizator i Uczestnik rozwiążą go polubownie. W razie gdyby polubowne rozwiązanie sporu nie było możliwe, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.

42) Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konferencji mają wyłącznie charakter informacyjny.

43) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.